LFFA-E3160/17
Q) LFRR/QSFCF/IV/ B/ A/000/999/4802N00045W005
A) LFOV LAVAL ENTRAMMES
B) 2017 Aug 31 00:00 C) 2018 Mar 28 23:59
E) NOUVELLE FREQ AFIS : 120.800MHZ (AU LIEU DE 119.300MHZ).


LFFA-E3546/17
Q) LFRR/QPMCH/ I/NBO/ A/000/999/4802N00045W005
A) LFOV LAVAL ENTRAMMES
B) 2017 Oct 02 13:40 C) 2017 Dec 06 23:59
E) MODIFICATION DES MINIMAS DE LA PROCEDURE NDB RWY32:
CAT MDA(H) RVR
A 990(660) 1600M
B 990(660) 1600M


LFFA-E3549/17
Q) LFRR/QMDCH/IV/NBO/ A/000/999/4802N00045W005
A) LFOV LAVAL ENTRAMMES
B) 2017 Oct 02 13:50 C) 2017 Dec 06 23:59
E) DISTANCES DECLAREES CHANGEES :
TORA TODA ASDA LDA
RWY 14 1661 1721 1661 1640
RWY 32 1661 1846 1661 1595


LFFA-E3553/17
Q) LFRR/QPMCH/ I/NBO/ A/000/999/4802N00045W005
A) LFOV LAVAL ENTRAMMES
B) 2017 Oct 02 15:48 C) 2017 Dec 06 23:59
E) MODIFICATION DES MINIMAS DE LA PROCEDURE RNAV(GNSS) RWY32
(REF AD2 LFOV IAC 02):
CAT MDA(H) RVR
A 990(660) 1500M
B 990(660) 1600M


LFFA-E4063/17
Q) LFRR/QMRLC/IV/NBO/ A/000/999/4802N00045W005
A) LFOV LAVAL ENTRAMMES
B) 2017 Nov 15 00:00 C) 2018 Feb 15 23:59
E) PISTE NON REVETUE 14/32 FERMEE.